Lehoty na vydanie rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie

Najčastejším orgánom, ktorý vykonáva kontrolu elektronických obchodov (ďalej aj „eshopov“) je Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade kontroly zo strany inšpektorátu je potrebné si uvedomiť, že aj samotný priebeh kontroly je upravený našim právnym poriadok, a to najmä Správny poriadkom a zákonom O štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

Kontrola eshopu prípadne ďalších podnikateľských subjektov, ktoré vystupujú v prevažne spotrebiteľských vzťahoch v stručnosti prebieha takto:

1.Slovenská obchodná inšpekcia začne kontrolu z vlastného podnetu alebo na podnet tretej osoby, napríklad spotrebiteľa. V prípade podnetu spotrebiteľa inšpektorát je povinný kontrolu vykonať.

3.Slovenská obchodná inšpekcia oznámi začatie kontroly predávajúcemu. V tomto bode SOI môže predávajúceho zaviazať predložením pre kontrolu podstatných dokladov.

4.Slovenská obchodná inšpekcia vydá záznam o vykonaní kontroly, prípadne spíše s kontrolovaným subjektom Protokol o vykonaní kontroly. Obsahom týchto dokumentov je buď obsah pochybení, ktoré našli napríklad v obchodných podmienkach Eshopu alebo konštatovanie o tom, že nenašli žiadne pochybenie.

5.V prípade ak SOI našla pochybenie alebo pochybenia začne Konanie o uložení pokuty, ku ktorému je možné sa vyjadriť.

6.Slovenská obchodná inšpekcia následne vydá Rozhodnutie, ktorým môže uložiť pokutu v rozhodnutí stanovenej výške.

Uvedené konanie spolu s lehotami na rozhodnutie sú upravené najmä správnym poriadkom (ako lex generalis) a zákonom číslo 128/2002 Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa (ako lex specialis).

71/1967 Z.z. – SPRÁVNY PORIADOK

§49  LEHOTA PRE ROZHODNUTIE

1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.

(2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

 §71 VÝKON ROZHODNUTÍ

(1)Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, ktoré je vykonateľné (§ 52 ods. 2), alebo zmierom schváleným správnym orgánom alebo ním zostaveným výkazom nedoplatkov (ďalej len „rozhodnutie“), ich výkon sa uskutoční. Ak v rozhodnutí nebola určená lehota na plnenie, určí ju orgán, ktorý uskutočňuje výkon rozhodnutia; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.

(2)Výkaz nedoplatkov možno vykonať, ak bol zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia alebo na základe povinnosti dlžníka ustanovenej zákonom zaplatiť bez vydania osobitného rozhodnutia.

(3)Výkon rozhodnutia možno nariadiť najneskôr do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej pre splnenie uloženej povinnosti (ods.1).

 128/2002 –  ZÁKON O ŠTÁTNEJ KONTROLE VNÚTORNÉHO TRHU VO VECIACH OCHRANY SPOTREBITEĽA

§ 9 Pokuty

(3)Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát o porušení povinnosti podľa odsekov 1 a 2 dozvedel. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky.

(4)Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená podľa iných právnych predpisov.

(5)Pri uložení pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

§ 12

Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,22) ak tento zákon neustanovuje inak.

  • proti rozhodnutiu riaditeľa inšpektorátu SOI v správnom konaní môže kontrolovaná osoba podať odvolanie v zákonom určenej lehote (15 dní).
  • proti opatreniam na mieste môže podať námietky písomne do 3 dní.

Aké lehoty musia byť pri kontrole dodržané

Správny poriadok ustanovuje lehoty vo všeobecnosti, a to pre prípady ktoré nie sú upravené špeciálnym zákonom. V prípade kontroly zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie preto je potrebné posudzovať lehoty podľa zákona č. 128/2002 Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, ktorý v § 9 ods. 3 uvádza:

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát o porušení povinnosti podľa odsekov 1 a 2 dozvedel. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky.

V tomto prípade je preto potrebné si ujasniť pojem: „keď sa inšpektorát o porušení povinnosti podľa odsekov 1 a 2 dozvedel a ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky.“

V zmysle uvedeného inšpektorát môže začať konanie o uložení pokuty do 1 roka od momentu keď sa o porušení povinnosti dozvedel. Aj keď sa to môže na prvý pohľad zdať ako banalita uvedené lehoty sú pre konanie veľmi dôležité, keďže v prípade ich prekročenia inšpektorát pokutu uložiť nemôže.

Na škodu veci zákonodarca v zákone neustanovuje čo to znamená „kedy sa dozvedel“ teda zákonodarca neurčuje moment od kedy začína plynúť 1 ročná lehota na začatie konania o uložení pokuty. Daný moment je možné vykladať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa tento moment spája s momentom doručenia Inšpekčného záznamu kontrolovanému subjektu.

Čo sa týka vydania samotného rozhodnutia, ktorým inšpektorát ukladá pokutu. Inšpektorát môže vydať rozhodnutie ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky. Uvedené je takisto vágne nakoľko zákonodarca nikde neuvádza ako sa má posudzovať moment porušenia povinnosti, a či teda tento moment spájať s okamihom kedy došlo ku porušeniu povinnosti, s okamihom doručenia inšpekčného záznamu, prípadne s iným podstatným právnym úkonom. Dôležité je však poznamenať, že rozhodnutie musí byť v lehote 3 rokov nielen vydané, ale aj právoplatné. Teda v prípade odvolanie potvrdené aj orgánom 2. stupňa.

Prečo sú v konaní pred Slovenskou obchodnou inšpekciou dôležité lehoty

V praxi sa často stáva, že inšpektoráty laicky povedané „nestíhajú“ pričom prekročenie vyššie spomenutých lehôt ma za následok skončenie konania a upustenie od uloženia sankcie. Na uvedenú skutočnosť je častokrát potrebné úrad upozorniť či už vo forme vyjadrenia alebo napríklad aj v odvolaní voči rozhodnutiu vo veci samej.

Predchádzajúci

Nasledujúci

1 Komentár

  1. Hudec Jan

    Orange mi nechce prijat hodinky samsung zakúpene v obch.centre 1o.7.2022.

    Odpoveda

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.