Všeobecné obchodné podmienky. Najčastejšie chyby eshopov

Správne obchodné podmienky sú jedným z najdôležitejších hľadísk pri prevádzkovaní úspešného eshopu. Behom nášho pôsobenia v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci predaja tovaru cez eshop sme sa stretli s množstvom pochybení a nesprávnych ustanovení, ktoré si prevádzkovatelia eshopov dávali do svojich obchodných podmienok. Uvedené je veľká škoda nakoľko aj napriek tomu, že dané ustanovenia v praxi eshopy nikdy nevyužijú tak sú kvôli daným ustanoveniam vo všeobecných obchodných podmienkach sankcionované zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Hneď na úvod musím povedať, že ustanovenia v obchodných podmienkach, ktoré sú nad rámec zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore s legislatívou sú priamo zo zákona jednak absolútne neplatné (tzn. že nezaväzujú spotrebiteľa) a jednak môžu byť sankcionované zo strany kontrolných orgánov (najčastejšie Slovenskou obchodnou inšpekciou).

Obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťah medzi predávajúcim cez Eshop a spotrebiteľom nesmú obsahovať  ustanovenia, ktoré sú:

1.Neprijateľné zmluvné podmienky, z ktorých vyplýva značná nerovnováha medzi právami a povinnosťami v neprospech spotrebiteľa. Uvedené vyplýva priamo z Občianskeho zákonníka.

2.Konanie v rozpore s dobrými mravmi, ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, upieranie práva kupujúceho.

3.Upieranie práva spotrebiteľa na výrobky a služby v bežnej kvalite.

4.Upieranie práva spotrebiteľa na reklamáciu.

5.Upieranie práva spotrebiteľa na náhradu škody.

6.Absencia povinných informácií na Eshop.

7.Klamanie spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých, neúplných, nepresných a nejasných údajov alebo ich zamlčaním..

8 Nekalé obchodné praktiky.

Neprijateľné podmienky vo všeobecných obchodných podmienkach Eshopov

Upravuje ich § 52 – 54 Občianskeho zákonníka. Podľa neho nesmú spotrebiteľské zmluvy spôsobovať značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi predávajúcim a spotrebiteľom v neprospech spotrebiteľa.

Príklady neprijateľných podmienok spotrebiteľských zmlúv:

-predávajúci uvádzal, že ak si kupujúci tovar neprevezme do 7 dní od uplynutí lehoty v kúpnej zmluve, alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, môže si predávajúci účtovať za každý deň uskladnenia skladné vo výške 17,- eur

-predávajúci síce správne uviedol maximálnu dobu dodania tovaru spotrebiteľovi, avšak ako neprijateľnú zmluvnú podmienku uviedol jednostrannú možnosť predĺžiť lehotu dodania. Uvedené prináša značnú nerovnováhu vo vzťahu spotrebiteľa a predávajúceho v neprospech spotrebiteľa.

Konanie v rozpore s dobrými mravmi, ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, upieranie práva kupujúceho

Upravuje § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle tohto paragrafu nesmie predávajúci spotrebiteľovi ukladať povinnosť bez právneho dôvodu, upierať mu právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, informácie, ochranu zdravia a bezpečnosti a konať v rozpore s dobrými mravmi.

Príklad konania v rozpore dobrými mravmi, ukladania povinnosti bez právneho dôvodu, upierania práva kupujúceho:

-predávajúci matracov a doplnkového tovaru uvádzal, že spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť, ak sa s predávajúcim nedohodne inak,

-predávajúci požadoval uhradenie celej sumy za výrobok vopred, čo je v rozpore so zaužívanou obchodnou praxou. Jednalo sa o zákazkové šitie bez akéhokoľvek skúšania len na základe zadaných mier zákazníkmi. 

Klamanie spotrebiteľa

Upravuje § 5a zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle uvedeného ustanovenia predávajúci nesmie klamať spotrebiteľa, uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné údaje, alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku, služby alebo obchodných podmienkach. V tomto smere boli zistené nedostatky v 54 prípadoch.

Príklad klamania spotrebiteľa:

-predávajúci uvádzal, že kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci týmto uvádzal neúplný a nepresný údaj, čim klamal spotrebiteľa.

Nekalé obchodné praktiky

Upravuje § 7 – 9 zákona o ochrane spotrebiteľa. Nekalými obchodnými praktikami sa rozumie klamlivé konanie, klamlivé opomenutie konania (dôsledkom môže byť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie, ktoré by inak nerobil), agresívna obchodná politika (nátlak, neprimeraný vplyv).

Príklad nekalej obchodnej praktiky:

-predávajúci uvádzal na svoje internetovej stránke, že váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach sú nezáväznými údajmi. Týmto sa dopustil nekalej praktiky klamlivým konaním – tieto údaje sú potrebné pre rozhodnutie spotrebiteľa, a poskytnutie týchto nezáväzných informácií ho môže uviesť do omylu.

-predávajúci uvádzal, že po vytvorení objednávky, môže byť upravená cena dopravy zo strany predávajúceho, čím ovplyvnil konanie spotrebiteľa pri rozhodovaní o vytvorení objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – ďalšie najčastejšie chyby v obchodných podmienkach eshopov

Medzi veľmi časté chyby, s ktorými sa stretávame vo všeobecných obchodných podmienkach sú napríklad tieto:

Storno objednávky

Eshopy si veľmi často do VOP dávajú ustanovenia ohľadom storna objednávok, ktoré sú síce na prvý pohľad myslené dobre, ale vo finále porušujú právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote.

Povinnosť spotrebiteľa skontrolovať objednávku pri prevzatí

S týmto ustanovením sa stretávame veľmi často a dané ustanovenie je aj veľmi často sankcionované zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. Jedná sa o ukladanie povinností spotrebiteľom nad rámec zákona.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu len písomnou formou

Jedná sa o neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá je priamo v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ktorý spotrebiteľovi umožňuje odstúpiť od zmluvy v listinnej forme alebo zápisom na inom trvalom nosiči.

  • 8 ods.1 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.

Možnosť vrátiť tovar len zabalený a neporušený

Aj toto ustanovenie je v rozpore so zákonom. Opäť sa jedná o ukladanie povinností spotrebiteľovi nad rámec zákona, a rovnako je toto ustanovenie veľmi často sankcionované zo strany SOI.

Nutnosť priložiť ku reklamovanému tovaru doklad o zakúpení alebo záručný list

Ukladanie povinností spotrebiteľovi nad rámec zákona. Zákon ustanovuje, že spotrebiteľ musí preukázať, že tovar zakúpil u vás. Nestanovuje však akou formou to zákazník musí preukázať.

V prípade ak chcete poradiť alebo pomôcť so všeobecnými obchodnými podmienkami pre váš eshop, tak nás neváhajte kontaktovať.

Predchádzajúci

Nasledujúci

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.