Novela zákona o ochrane spotrebiteľa účinná od 01.07.2024

V tomto článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o novele zákona o ochrane spotrebiteľa zákon č. 108/2024 Zb.. Novela zákona o ochrane spotrebiteľa nadobúda účinnosť od 01.07.2024.

Zákonodarca prijal nový Zákon o ochrane spotrebiteľa, pričom týmto zákonom upravil okrem iných právnych predpisov aj Občiansky zákonník a zároveň zrušil viacero predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa akými sú napríklad Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ďalšie.

Po novom od 01.07.2024 preto spotrebiteľské vzťahy nebudú rozdrobené vo viacerých právnych predpisoch o ochrane spotrebiteľa ale iba v jednom zákone č. 108/2024 Z. z. v platnom znení.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa okrem iného takisto prináša aj nové nároky na všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre eshopy. V prípade ak máte záujem o pomoc s danou dokumentáciou. Neváhajte nás kontaktovať. 

 

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa – prvé dojmy.

Aj napriek tomu, že zo strany zákonodarcu bolo proklamované, že nový zákon výrazne posilňuje práva spotrebiteľa vo vzťahu ku obchodníkovi /obchodník je nový pojem, ktorý zákon zavádza namiesto predávajúceho/, opak je pravdou. Podľa nášho názoru je zákon postavený v prvom rade v prospech obchodníka. Nižšie v článku si rozoberieme prečo je tomu tak. Zároveň zákonodarca proklamoval, že prijatou novelou zákona sa zjednotia používané pojmy a zároveň sa odstránia inštitúty, procesy a postupy, ktoré prinášali problémy v aplikačnej praxi. Podľa nášho názoru aj toto tvrdenia je pravdivé iba z časti. Prečo si takisto povieme ďalej v tomto článku.

 

Nové pojmy a zmeny existujúcich pojmov

Zákonodarca sa snažil o zjednotenie pojmov používaných v oblasti spotrebiteľských vzťahov naprieč zákonu o ochrane spotrebiteľa a naprieč Občianskym zákonníkom.

Kedy napríklad pre predávajúceho stanovuje nový zjednocujúci pojem obchodník. Takisto zákonodarca presne určil čo patrí pod pojem produkt, tovar alebo služba.

Tento krok je z nášho pohľadu určite správny keby ho zákonodarca dotiahol do úspešného konca.

Aj v novelizovanej právnej úprave sa napriek snahe používa namiesto pojmu obchodník na niektorých miestach pojem predávajúci alebo namiesto pojmu tovar sa používa pojem vec.

Už v časti kedy zákonodarca stanovil obchodníkovi povinnosť dodať kupujúcemu vec v 30 dňovej lehote používa namiesto podľa nášho názoru zamýšľaného pojmu produkt alebo tovar pojem vec.

Pre úplnosť uvádzame, že pod pojem vec zaradzujeme všetky hnuteľné a nehnuteľné veci. Tzn. že pod pojem vec nepatria služby.

Je veľkou škodou, že sa tento problém so zjednocovaním pojmov nepodarilo v novele odstrániť na 100% odstrániť.

V zmysle novely Zákona o ochrane spotrebiteľa /ďalej aj „Zoos“/, v článku uvádzame tieto podľa nášho názoru najvýznamnejšie nové pojmy:

Obchodník / v minulosti predávajúci/ – Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet. Ruší sa pojem predávajúci, dodávateľ a nahrádza sa pojmom obchodník.

Spotrebiteľ – Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. /Pri tomto pojme uvádzame, že na škodu právnej istoty zákonodarca opätovne nedostatočne definoval pojem spotrebiteľ. Kedy za určitých okolností môže byť spotrebiteľom aj „živnostník“, ktorý nakupuje tovar na tzv. IČO/.

Produkt – produktom jetovar, služba, digitálny obsah, nehnuteľnosť, elektrina, voda alebo plyn, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, teplo, práva a záväzky.

Online rozhranie – pre eshopy vzniká zjednocujúci pojem online rozhranie.

Vytknutie vady výrobku – Mení sa pojem reklamácie a z uplatnenie práva z vady výrobku na vytknutie vady výrobku

Spotrebiteľská zmluva – Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára obchodník so spotrebiteľom.

Spotrebiteľská kúpna zmluva – Spotrebiteľskou kúpnou zmluvou je kúpna zmluva uzavretá medzi obchodníkom ako predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami (§ 119a ods. 1), vody, plynu alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa špecifikácií kupujúceho. Pri pochybnostiach platí, že predmetom spotrebiteľskej kúpnej zmluvy o kúpe veci s digitálnymi prvkami je aj dodanie digitálneho obsahu alebo poskytnutie digitálnej služby

Tovar – tovarom je akákoľvek hmotná hnuteľná vec; tovarom je aj elektrina, voda alebo plyn, ktoré sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a hmotný nosič, ktorý slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu, najmä CD, DVD, USB kľúč a pamäťová karta,

Služba – službou je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný alebo poskytovaný spotrebiteľovi, vrátane digitálnej služby a činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor alebo dohľad profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú orgány dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Trvanlivé médium – trvanlivým médiom je prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie adresované spotrebiteľovi alebo obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítača.

Digitálne plnenie – Digitálnym plnením je digitálny obsah a digitálna služba.

Zmluva uzavretá na diaľku – Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

Ustanovenia zákona v prospech spotrebiteľa

1.Zákonodarcom a vo verejnosti najviac proklamovanou zmenou vo forme zlepšenia postavenia spotrebiteľa je nové právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v novej 30 dňovej lehote. Avšak toto právo sa netýka pri nákupe v tzv. „kamennom obchode“ ani pri nákupe na diaľku napríklad cez Eshop. Toto právo spotrebiteľa sa týka iba v prípade nevyžiadanej návštevy alebo v súvislosti s ňou, alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou. Upozorňujeme, že pod predajnou akciou sa nemyslí predaj tovaru akcii ale sú to prípady, kedy sa tovar predáva úzkej skupine ľudí na vopred dohodnutom mieste a vopred dohodnutom čase. Z uvedeného vyplýva, že pri predaji cez eshop je stále zachovaná 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu a pri nákupe v „kamennej“ predajni toto právo naďalej neexistuje.

2.Ďalšou najviac proklamovanou zmenou v prospech spotrebiteľa je zmena v procese cenotvorby a na to naviazaných akčných cien produktov, kedy zákonodarca uvádza:

a)Obchodník je povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru.

b)Predchádzajúca cena tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar

a)v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo

b)od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.

Pričom – Obchodník môže pri postupnom znižovaní ceny tovaru uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu tovaru pred prvým znížením ceny tovaru bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru.

Touto úpravou sa zákonodarca chcel priblížiť ku právnej úprave platnej v Českej republike. Podľa môjho názoru v tomto prípade rovnako ako v Českej republike vzniknú mnohé aplikačné problém a otázny bude aj spôsob kontroly splnenia tejto povinnosti. Rovnako je otázne akým spôsobom bude prebiehať evidencia takýchto akciových cien. V jednoduchosti by sme povedali, že po novom v prípade akcií na eshope a newsletterov bude potrebné uvádzať nie len percentuálne zníženie ceny tovaru napríklad -50% ale bude musieť byť uvedená aj pôvodná cena tovaru.

3.Asi najvýraznejšou zmenou, ktorá zlepšuje postavenie spotrebiteľa je nová povinnosť stanovená Občianskym zákonníkom, a to: Predávajúci dodá kupujúcemu predanú vec bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa strany nedohodli inak.

Avšak ani v tomto prípade sa nevyhneme aplikačnej praxi, kedy zákonodarca opomenul bližšie vysvetliť pojem ak sa strany nedohodli inak.

V jednoduchosti z uvedeného vyplýva, že obchodník musí dodať vec v 30 dňovej lehote od uzatvorenia zmluvy, čo je vo väčšine prípadov moment potvrdenia objednávky kupujúcemu. Na strane druhej však nie je zrejmé ako sa obchodník môže so spotrebiteľom dohodnúť na predĺžení tejto lehoty.

Podľa môjho názoru všeobecné obchodné podmienky budú po novom musieť stanovovať maximálnu 30 dňovú lehotu na dodanie veci, pričom obchodník sa bude môcť napríklad prostredníctvom emailu so súhlasom spotrebiteľa dohodnúť na predĺžení tejto lehoty. Zároveň zákon v prípade „prešvihnutia“ tejto lehoty obchodníka nijako nesankcionuje. Dáva len spotrebiteľovi možnosť odstúpiť od zmluvy, čo je v prípade online predaja právo, ktoré aj tak spotrebiteľovi vo väčšine prípadov už prináleží.

4.V určitom zmysle je zavedený aj inštitút, v ktorom musí predávajúci informovať kontrolný orgán ako kontroluje pravosť recenzií a hodnotení tovaru na svojom eshope. V praxi však zostáva otázné akým spôsobom bude vedieť kontrolný orgán tieto hodnotenia a recenzie kontrolovať.

A v tejto časti končia ustanovenia v prospech spotrebiteľa.

 

Ustanovenia novely zákona o ochrane spotrebiteľa v prospech obchodníka

1.Najvýraznejšou zmenou je zmena v reklamačnom po novom tzv. vytýkacom konaní.

V novej právnej úprave sa už neuplatňuje pojem uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady produktu, ale vytknutie vady. V zmysle starej právnej úpravy bol obchodník povinný po prevzatí reklamovaného produktu vybaviť reklamáciu v 30 dňovej lehote. Zároveň musel obchodník dať spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí a potvrdenie o vybavení reklamácie. V prípade ak obchodník reklamáciu zamietol v lehote 12 mesiacov od kúpy produktu, tak reklamáciu mohol zamietnuť len na základe odborného vyjadrenia.

Podľa novej právnej úpravy, obchodník po prijatí reklamácie spotrebiteľovi poskytne doklad o vytknutí vady produktu v ktorom určí primeranú lehotu na vybavenie reklamácie, ktorá nemôže byť dlhšia ako 30 dní. Po jej vybavení dá obchodník spotrebiteľovi doklad o vybavení reklamácie iba v prípade ak reklamáciu zamietol. V doklade obchodník obchodník uvedie dôvody zamietnutia reklamácie.

Je nesporné, že táto právna úprava je jednoznačne v prospech kupujúce a zároveň do praxe prinesie veľké množstvo aplikačných problémov, a to:

a/Nie je zrejmé kedy má byť táto lehota obchodníkom určená, a to či v momente kedy spotrebiteľ prejavy vôľu produkt reklamovať alebo v až v momente kedy obchodníkovi bude doručený reklamovaný produkt.

Podľa dnešnej právnej úpravy prijatej v júli 2022 lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až momentom doručenia reklamovaného produktu obchodníkovi. Je otázne ako sa bude táto otázka riešiť podľa novej právnej úpravy. Pričom musíme uviesť, že právna úprava z júla 2022 bola prijatá najmä kvôli aplikačným problémom ohľadom momentu začatia plynutia lehoty na vybavenie reklamácie.

2.V prípade ak si spotrebiteľ neprevezme reklamáciu v lehote 6 mesiacov od oznámenia jej vybavenia. Obchodník bude mať právo takto reklamovaný produkt predať.

3.Najväčšia výhoda po prijatí novely bude pre obchodníka to, že na zamietnutie reklamácie už viac nebude potrebovať odborný posudok.

 

Nové povinnosti obchodníka v zmysle novely zákona o ochrane spotrebiteľa

1.poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady služby a o lehote, v ktorej vadu odstráni, bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom. V predošlej právnej úprave postačovalo potvrdenie o prijatí reklamácie dať spotrebiteľovi až v momente vybavenia reklamácie.

2.písomne oznámiť spotrebiteľovi dôvody odmietnutia zodpovednosti za vady služby, ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady služby. Nejedná sa o úplne novú povinnosť, nakoľko v minulej právnej úprave musel predávajúci stále poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o vybavení reklamácie

3.Obchodník je povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru. Pričom predchádzajúca cena tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar

a)v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo

b)od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.

4.Predávajúci dodá kupujúcemu predanú vec bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa strany nedohodli inak.

 

Zaniknuté povinnosti obchodníka v zmysle novely zákona o ochrane spotrebiteľa

1.Po novom na zamietnutie reklamácie obchodník nebude potrebovať odborný posudok.

2.V zmysle novely zákona o ochrane spotrebiteľa, v prípade ak bude reklamácie vybavená jej uznaním. Obchodník nemusí kupujúcemu predložiť potvrdenie o vybavení reklamácie.

3.V prípade ak si dá spotrebiteľ urobiť vlastný posudok na tovar s vadou, nemá zákonný nárok na úhradu nákladov na tento kontrolný posudok ako doteraz. Ale pozor je to iba v prípade ak kontrolný posudok potvrdil vadu produktov.

 

Vybavovanie odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu z pohľadu obchodníka po novele zákona o ochrane spotrebiteľa

Odstúpenie od zmluvy je jeden z najčastejších problémov s ktorým sa stretne každý obchodník, ktorý predáva svoj tovar cez eshop alebo obdobnú platformu.

V tomto smere sa právna úprava de facto nemení oproti tej predošlej. V stručnosti spotrebiteľ môže bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom predávajúci je povinný mu do 14 dní vrátiť všetky prijaté platby. S výnimkami, ktoré ustanovuje zákon. Čo sa týka novej právnej úpravy. Nová právna úprava zákona o ochrane spotrebiteľa konečne rieši aplikačný problém, keď si spotrebiteľ v jednej objednávke objednal viacero produktov a chcel „vrátiť“ napríklad iba jeden produkt. Toto bolo zneužívané v prípade dopravy zadarmo nad určitú cenu objednávku kedy si spotrebiteľa objednal napríklad 5 produktov aby mal dopravu zadarmo a potom jeden tovar „vrátil“.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa ustanovuje, že spotrebiteľ v prípade ak si objednal viacero produktov, môže odstúpiť iba od celej zmluvy, teda musí vrátiť všetky produkty.

Samozrejme dohoda o odstúpení iba od jedného produktu je stále možná, no už je na vôli obchodníka.

 

Aplikačné problémy v praxi

V tejto časti si rozoberieme prvé aplikačné problémy, ktoré nás po prijatí novely zákona o ochrane spotrebiteľa napadli.

 

Odstránené aplikačné problémy

Určite treba v niektorých veciach zákonodarcu aj pochváliť, za správne kroky považujem odstránenie týchto aplikačných problémov:

1.Zamietnutie reklamácie na základe odborného posúdenia. Podľa novej právnej úpravy na zamietnutie reklamácie postačuje odôvodnenie zo strany obchodníka.

2.Povinné oznámenie osoby u ktorej si spotrebiteľ mohol dať vykonať tzv. kontrolný posudok v prípade zamietnutia reklamácie.

Podľa môjho názoru inštitúty spojené s odborným posudzovaním reklamácii iba zbytočne komplikovali reklamačné konanie, pričom v praxi nastávali dva druhy problematických situácií. Oprávnená reklamácia bola zo strany obchodníka opakovane zamietaná na základe vyjadrenia výrobcu alebo spriaznenej inštitúcie alebo na strane druhej neoprávnenú reklamáciu spotrebiteľ uplatňoval u obchodníka opakovane čím mu spôsoboval neprimeranú administratívnu záťaž. Spotrebiteľ má v zmysle právneho poriadku doteraz aj po prijatí novely ma a bude mať aj iné efektívne prostriedky ako sa brániť neoprávnenému zamietaniu reklamácie.

3.Stanovenie 30 dňovej lehoty na dodanie veci. V tejto súvislosti je však otázne, či má zákonodarca na mysli pojem vec v zmysle hnuteľné a nehnuteľné veci /je otázne ako je možné dodať nehnuteľnú vec./ alebo mal zákonodarca na mysli pojem produkt, alebo tovar. Zároveň je otázna, čo myslím zákonodarca v uvedenej veci pod pojmom ak sa kupujúci a obchodník nedohodnú inak.

Tento aplikačný problém vyrieši asi až prax.

4.Možnosť predaja neprevzatej reklamovanej veci obchodníkom. Stanovenie tohto práva je podľa môjho názoru vynikajúci inštitút, kedy v praxi sa stávajú prípady, že spotrebiteľ si reklamovanú vec proste nevyzdvihne. Následne tento problém obchodník rieši pomocou zložitého inštitútu skladovania.

5.Podľa novely ZooS bude mať spotrebiteľ v prípade reklamácie produktov nárok si zvoliť medzi opravou produktu a výmenou produktu za nový. Pričom tak ako doteraz obchodník môže vybaviť reklamáciu spôsobom, ktorý si sám určí. Nie úplne rozumieme prečo zákonodarca pristúpil k tejto naďalej mätúcej forme vybavenia reklamácií. V minulosti si v zmysle zákona spotrebiteľ mohol zvoliť vrátenie peňazí, opravu veci alebo výmenu veci za vec bez vady, pričom obchodník si sám zvolil spôsob ako vybavil reklamáciu. Uvedené bolo pre kupujúceho zmätočné nakoľko častokrát sa stávalo, že kupujúci si zvolil vrátenie peňazí a obchodník zvolil napríklad výmenu veci za novú. V prípade novely zákona o ochrane spotrebiteľa budú opätovne vznikať problémy, kedy je možné predpokladať, že kupujúci si stále zvolí výmenu veci za novú vec a rovnako je možné predpokladať, že obchodník v určitých prípadoch radšej vec opraví. Úprimne nerozumieme prečo zákonodarca opätovne stanovil obmedzenú možnosť riešenia reklamácie spotrebiteľom, kedy v danom prípade mohol jednoducho určiť, že reklamáciu vybaví obchodník zamietnutím alebo uznaním v lehote 30 dní a v prípade ak je reklamácia uznaná obchodník reklamáciu vyrieši opravou produktu, výmenou produktu alebo vrátením kúpnej ceny.

Nezmenené aplikačné problémy

Je veľkou škodou, že zákonodarca neriešil a nevyriešil najčastejšie aplikačné problémy, a to:

1.Vrátenie poškodeného tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu – zostáva v zmysle starej právnej úpravy.

Toto je najvážnejší aplikačný problém momentálnej a ako to už vyzerá aj tej budúcej právnej úpravy. Kedy de facto spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Obchodníkovi vráti zničený tovar a obchodník je aj napriek tomu povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky od neho prijaté platby a až následne si obchodník môže od spotrebiteľa uplatniť škodu vo forme zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Uvádzame, že ako doposiaľ aj podľa novej právnej úpravy je jednostranné započítanie vrátenia peňazí s poškodením výrobku zakázané zákonom.

Podľa môjho názoru je veľkou škodou, že sa týmto problémom zákonodarca bližšie nezaoberal.

2.Ďalším častým aplikačným problémom je reklamácia nadrozmerných alebo zabudovaných produktov.

 

Nové aplikačné problémy

1.Na svetlo sveta sa nám opätovne vrátil aplikačný problém v prípade reklamácií, ktorý bol odstránený novelou z roku 2022, kedy lehota na vybavenie reklamácie začala plynúť až dodaním reklamovanej veci obchodníkovi. Novela zákona o ochrane spotrebiteľa opätovne tento inštitút vracia späť, kedy lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia oznámenia.

 

Záver

Osobne si myslíme, že už malo dôjsť ku novele Zákona o ochrane spotrebiteľov. No nie sme si celkom istý či takýmto spôsobom.

Za pozitívne určite považuje zrušenie jednotlivých čiastkových predpisov a ich spojenie do jedného Zákona o ochrane spotrebiteľov. Rovnako pozitívne prijímam zavedenie zjednocujúcich pojmov a zavedenie niektorých nových pojmov ako digitálny obsah a digitálna služba.

Na strane druhej vidím, že ani toto zjednotenie pojmov sa nepodarilo na 100%. Zákonodarca nevenoval svoju pozornosť vyriešeniu najčastejších aplikačných problémov s ktorými sa stretávajú obchodníci v praxi.

Predchádzajúci

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.