Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy cez internet

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY

Zákonná úprava:

Právo odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy v tomto prípade upravuje zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Inak povedané, spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo službu a nekoná tak v rámci podnikateľskej, ani inej pracovnej činnosti.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene, alebo na jej účet.

Predávajúci je povinný poskytnúť informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014.

Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť za nižšie uvedených podmienok, a to bez udania dôvodu. Nakoľko sa jedná o jednostranný úkon, nie je súhlas predávajúceho s odstúpením od zmluvy spotrebiteľa potrebný.

Kedy je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy (upravuje § 7 zákona č. 102/2014) a aké sú v jednotlivých prípadoch lehoty na odstúpenie

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa, kedy prevzal tovar v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Ak objednávka spotrebiteľa obsahuje viacero tovarov, ktoré sa dodávajú oddelene, tak v tomto prípade platí, že deň prevzatia je deň, kedy bol prevzatý tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Tak isto to platí aj v prípade tovaru, ktorý pozostáva z viacerých kusov, resp. dielov.

V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý je dodávaný spotrebiteľovi opakovanie počas vymedzeného obdobia, v tomto prípade je dňom prevzatia deň, kedy bol prevzatý prvý dodaný tovar.

14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy platí takisto aj v prípadoch uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, tzn. pred samotným prevzatím tovaru!

Uvedené platí v prípade, že ste tovar zakúpili ako spotrebiteľ, teda ako fyzická osoba na osobné účely.

V prípade, ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po tom, čo používal tovar vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru, tak v takom prípade  je spotrebiteľ zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru, by mal spotrebiteľ s tovarom mani­pulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v kamennom obchode.

Kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, upravuje taktiež zákon č. 102/2014. Ide o taxatívny výpočet prípadov, kedy spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

 

 • v týchto prípadoch nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, podmienkou je výslovný súhlas spotrebiteľa a jeho vyhlásenie, že bol riadne poučený o tom, že v tomto prípade toto právo odstúpenia od zmluvy stráca; ďalšou podmienkou je, že služba bola úplne poskytnutá

b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

 

 • v takomto prípade ide o zmluvy o predaji pohonných hmôt alebo iných tovarov, pri ktorých sa ich cena odvíja od mnohých faktorov a pomerne často kolíše aj na finančnom trhu

 

c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

 

 • spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy ani v prípade, ak predmetom zmluvy bola kúpa tovaru, ktorý bol vyhotovený podľa jeho špecifických požiadaviek, teda tovar vyrobený na mieru (napr. rôzne darčekové predmety s vyobrazenou podobizňou, kde je zrejmé, že takýto tovar je určený konkrétnej osobe, úprava rôznych tovarov na mieru, ušitie záclon na mieru a pod.)

d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

 

 • spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predmetom zmluvy bola kúpa tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, resp. rýchlemu zníženiu akosti – v tomto prípade sa jedná najmä o potraviny, ako aj nápoje, ktorých záručná doba uplynie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri zmluvách kde predmetom je kúpa živých kvetov a pod.

 

e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

 

 • spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predmetom zmluvy bola kúpa tovaru, ktorý je balený z hygienických dôvodov v ochrannom obale, a ktorý spotrebiteľ porušil alebo odstránil z tovaru, jedná sa napr. o spodnú bielizeň, plavky, niektoré druhy kozmetických výrobkov, ako napr. zubné kefky a pod.

f)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

 

 • jedná sa napr. o zmluvy ohľadom dodania paliva a pod.

g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

 

 • jedná sa o situácie napr. pri nákupe vína, ktoré sa dodáva až po dlhšom čase od uzatvorenia zmluvy a jeho cena závisí od pohybu ceny na trhu – tzv. „vin en primeur“

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

 

 • spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predmetom zmluvy bola kúpa vyššie uvedeného tovaru (napr. PC hry, DVD filmy, rôzny iný herný a PC softvér, audio nosiče..) v prípade, ak tovar je zbavený ochranného obalu, resp. je tento obal porušený

 

j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh, ktoré nie sú dodávané v ochrannom obale

 

 • spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy bola kúpa tlače – teda denníkov, časopisov, magazínov a pod.

 

k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

 

 • jedná sa napr. o ubytovacie služby v hoteli, rezervácie na kultúrnych, resp. športových podujatiach a pod.

 

l)poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 

 • v tomto prípade, podobne ako uvedené vyššie, je podmienkou výslovný súhlas spotrebiteľa a jeho vyhlásenie, že bol poučený o tom, že týmto stráca právo na odstúpenie od zmluvy; jedná sa napr. o prípady predaja tzv. „product code“ – aktivačných kódov k PC hrám a pod.

Nasledujúci

1 Komentár

 1. Mirka

  Dobrý deň prajem, potrebovala by som od vás poradiť, v internetovom obchode mi kúpil priateľ šperk, bola to sada náušníc s náramkom. Platila som to zo svojho účtu, kedže priateľ účet v banke nemá a kvôli rýchlosti dodania tovaru. Problém nastal po nosení náramku asi 2 týždnoch že náramok tým, že náramok je a korálky na nom sú z obyčajnej šnúrky a nie lanka, ktorý považujem za pevnejší materiál. Majiteľ internetového obchodu po preposlaní fotky náramku ako vyzerá, preposlal len obchodné podmienky a reklamačný poriadok, kde uviedol že so šperkom som dostala aj návod ako sa k šperku správať / čo nebolo súčasťou dodaného tovaru/. Je mi jasné, že reklamáciu nemá záujem riešiť. Lehota 14 dní uplynie za dva dni. Moja otázka je…môžem mu šperk vrátiť v lehote 14 dní aj keď je pokazený? Pochopila som správne že mi vráti len čas peňazí kvôli tomu, že je vyrobený z nekavalitných materiálov? a pochopila som správne aj to, že šperky, ktoré predáva sa vlastne nemôžu používať každý deň, to znamená, že len raz za rok? Prosím ako postupovať v takomto prípade, keď vnímam, že majiteľ intrnetového obchodu zjavne nemá záujem o opravu šperku a vrátenie peňazí už vôbec. Ja som prívesok len nosila, nie v nom vykonávala nejaké činnosti, ktoré by špek poškodili alebo používanie parfémov ako to ma majiteľ ineternetového obchodu napísané v reklamačnom poriadku. A posledná otázka, s tovarom neprišla žiadna faktúra a ani dodatočne na mail môjho priateľa, s čím mám preposlať pokazený šperk s číslom objednávky?
  Ďakujem za rýchle odpovede, kedže čas uplynutia 14 dní sa kráti. Nejde o moje peniaze, kedže to bol dar od priateľa ale skôr mi ide o princíp niektorých e-shopov, že vyhýbajú sa vyriešeniu reklamácie a po opísaní problému a nasledne preposlanej fotke, vám prepošlú obchodné podmienky a reaklamačné podmienky pravdepodobne s pocitom, že aj tak neporozumiete čo sa tam píše a veľa ľudí to na začiatku vzdajú, a tým prídu o peniaze a ostané im nepoužiteľný tovar.
  S pozdravom Horevajová, 0908 996 081

  Odpoveda

Spätné odkazy

 1. Odstúpenie od zmluvy z pohľadu Eshopu 2021 - Pravoeshopov.sk - […] Uvedenú problematiku sme už rozoberali v našom minulom článku. […]

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.